STORYMOTION

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY
VERKLARING

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding ontstaan tussen Storymotion en een (mogelijke) wederpartij, hierna: “de wederpartij”.
2. Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op het door Storymotion geproduceerde Audiovisuele materiaal, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Storymotion zijn aanvaard en ondertekend.

2 Overeenkomst / Opdracht tot werkzaamheden

1. Storymotion is gerechtigd het aangaan van overeenkomsten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
2. Totstandkoming van een overeenkomst
3. Ingeval van een bevestiging van een overeenkomst door Storymotion is deze bindend, tenzij de wederpartij binnen 7 dagen na datum van verzending daarvan de juistheid schriftelijk betwist.
4. Indien Storymotion is aangevangen met de overeenkomst wordt deze geacht te zijn geschied conform het aanbod van Storymotion, behoudens tegenbewijs door de wederpartij.
5. Indien geen honorarium, huurprijs of projectprijs is overeengekomen en/of indien dit niet schriftelijk is vastgelegd in een contract of ondertekende offerte en partijen twisten over de hoogte daarvan, is Storymotion gerechtigd tenminste zijn voor de geleverde aantoonbare werkzaamheden zijn gebruikelijke honorarium / uurtarief en apparatuur huurprijs in rekening te brengen, te vermeerderen met de door Storymotion gemaakte kosten.
6. Als de 7 dagen na datum goedkeuring opdracht zijn verstreken, is de wederpartij verplicht om de diensten af te nemen tegen het afgesproken bedrag. Indien de wederpartij hier geen gebruik van wil maken, is Storymotion gerechtigd het afgesproken bedrag in rekening te brengen.
7. Wanneer er een offerte door de opdrachtgever is goedgekeurd en er na 6 maanden na offertedatum nog geen eindoplevering heeft plaats kunnen vinden door toedoen van de opdrachtgever (denk aan meerdere malen uitstellen van draaidagen of het niet reageren op contactpogingen van Storymotion), dan is Storymotion gerechtigd het volledige offertebedrag na deze periode te factureren. Storymotion is na facturatie alsnog verplicht de volgens de offerte besproken werkzaamheden te verrichten, mits dit binnen 12 maanden na goedkeuring offerte is. Indien schriftelijk akkoord van Storymotion, kan deze termijn worden verlengt.

3 Wijziging van de overeenkomst

1. Informatie omtrent een overeenkomst die Storymotion na de totstandkoming ontvangt en die het karakter ervan wijzigt, geeft Storymotion het recht deze op te zeggen zonder dat Storymotion daardoor schadeplichtig wordt.
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien zij door middel van een door beide partijen ondertekend geschrift tussen Storymotion en de wederpartij zijn overeengekomen.
3. Extra werkzaamheden, meer uren die optreden door toedoen van wederpartij zullen worden uitgevoerd volgens afgesproken honorarium / uurtarief mits daar anders over is gecommuniceerd en met toestemming van Storymotion.

4 Aard van de verbintenissen / werkzaamheden

1. Alle verbintenissen van Storymotion zijn inspanningsverbintenissen.
2. Storymotion kan slechts toerekenbaar tekortschieten als eventuele fouten in het geleverde materiaal binnen acht dagen nadat het geleverde voor wederpartij beschikbaar is, aan Storymotion schriftelijk worden gemeld.
3. Indien de klacht door Storymotion gegrond wordt bevonden, zal in onderling overleg worden vastgesteld op welke wijze de klacht zal worden verholpen met instandhouding van de bestaande overeenkomst / werkafspraken / honorarium / uurtarief.
4. Het indienen van een klacht of tekortkoming ontslaat wederpartij nimmer van zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen naar Storymotion.

5 Aansprakelijkheid

1. Storymotion is, behoudens opzet of grove, aantoonbare schuld zijdens Storymotion, nimmer aansprakelijk voor schade van de wederpartij van welke aard dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst / werkafspraken, dan wel door een onrechtmatige daad gepleegd door Storymotion.
2. Indien gelet op alle omstandigheden van het geval artikel 6.1 onredelijk bezwarend voor wederpartij zou zijn, is de aansprakelijkheid van Storymotion beperkt:
3. tot het bedrag dat door de beroepsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering van Storymotion terzake de schade daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van Storymotion, of;
4. indien Storymotion niet verzekerd is: tot het honorarium of de huurprijs die wederpartij aan Storymotion terzake van het gedeelte van de overeenkomst / werkafspraken waarop een eventuele schade betrekking heeft verschuldigd is. Indien dit gedeelte een tijdsduur heeft van meer dan een maand, is het bedrag van de aansprakelijkheid van Storymotion beperkt tot het honorarium of de apparatuur huur die over een periode van een maand door de wederpartij aan Storymotion verschuldigd is.
5. Behoudens indien de wederpartij aantoont dat Storymotion niet handelde als een redelijk handelend professional, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade welke aan de persoon dan wel de eigendommen van Storymotion ontstaat door of tijdens de uitvoering van de opdracht. Het bedrag waarvoor de wederpartij aansprakelijk is, wordt verminderd
met het bedrag dat Storymotion ter zake van de schade krijgt uitgekeerd onder een eventueel door Storymotion afgesloten verzekering.
6. Tenzij anders aantoonbaar overeengekomen is de apparatuur van Storymotion verzekerd binnen het Europese dekkingsgebied. Indien de apparatuur buiten dit gebied gebruikt wordt, kan Storymotion desgevraagd op kosten van de wederpartij de dekking uitbreiden.
7. De wederpartij is verplicht het risico op schade van een lid adequaat te verzekeren. Ten overvloede zij vermeld dat een adequate verzekering met zich meebrengt dat de wederpartij verplicht is alle risico’s te verzekeren die een redelijk handelend professional kan lopen bij het uitvoeren van de betreffende overeenkomst. Het kan daarbij onder meer gaan om het risico op schade door molest, het zich bevinden in oorlogsgebied, natuurrampen, het gebruik maken van niet voor passagiersvervoer gebruikte luchtvaartuigen of voertuigen of het zich bevinden in klimatologisch of anderszins voor mensen gevaarlijk gebied.
8. De wederpartij verstrekt Storymotion desgevraagd omgaand de bewijsstukken van de in artikel 6.5 bedoelde verzekering(en). Storymotion is gerechtigd een overeenkomst niet uit te voeren indien die bewijsstukken niet afdoende zijn of geheel of ten dele ontbreken. In dat geval is de wederpartij aan Storymotion desalniettemin zijn gehele honorarium en het gehele bedrag aan apparatuur huur vermeerderd met eventuele reeds gemaakte kosten verschuldigd.

6 Bewijs van opdracht

1. De digitale administratie en communicatie van Storymotion met wederpartij, e-mail, chat, whatsapp, sms, levert volledig bewijs voor de ontstane werkopdracht met bijbehorende betalingsverplichting van de wederpartij.
2. Bij het opzeggen, plotseling cancelen of ontkennen van een overeenkomst / werkafspraak kan en moet de wederpartij de tot dan toe gemaakte uren, apparatuurkosten, reiskosten en eventuele andere kosten vergoeden aan Storymotion.

7 Vrijwaring

1. De wederpartij vrijwaart Storymotion geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan door of tijdens de werkopdracht op het moment dat Storymotion niet geïnformeerd is over (eventuele) afspraken met derden.

8 Gebruiksrecht: Exploitatierechten / Auteursrechten

1. In geval dat Storymotion een opdracht aanneemt in de verantwoordelijke rol van producent (hoofdmaker) liggen alle exploitatie- en auteursrechten op gemaakte audiovisuele content (foto, video, animatie) bij Storymotion. Dit kan in geval het gemaakt is door Storymotion zelf óf een naaste medewerker of freelancer ingehuurd door Storymotion.
2. De audiovisuele content mag alleen gebruikt worden voor de in de overeenkomst / werkafspraken die op voorhand zijn gemaakt en niet voor andere doeleinden, in geval dat dit wel gebeurd kan Storymotion daar bezwaar tegen maken en is hij niet aansprakelijk voor eventueel oneigenlijk gebruik en daaruit voortvloeiende schade. Dit wil zeggen dat enkel het materiaal gebruikt mag worden waarvoor goedkeuring opgegeven is in het voorstel.
3. Op het moment dat de wederpartij in gebreke is m.b.t. betaling van openstaande facturen, mag Storymotion alle audiovisuele content geproduceerd door Storymotion in opdracht van de wederpartij per direct offline laten halen.
4. Elke dag dat door Storymotion geproduceerde audiovisuele content online of offline (bijv. poster, abri, dvd, vertoning op beurzen) zichtbaar gebruikt wordt staat daar een boetebedrag op van € 250 per item op (foto, video, animatie, podcast, audio, etc.).
5. Al het geproduceerde materiaal (video, foto, animatie) is het eigendom van Storymotion. Storymotion is daarom niet verplicht al het geproduceerde materiaal te delen, enkel hetgeen dat is afgesproken in de overeenkomst. Tegen een betaling of goedkeuring door Storymotion mag dit materiaal gedeeld worden met de wederpartij.
6. Storymotion is vrij om materiaal van de wederpartij aan te bieden aan derden tegen betaling. Zolang er geen mensen of logo’s van de wederpartij in beeld komen. Ter verduidelijking, als Storymotion en shot heeft van bijvoorbeeld een oplopende toerentellers van een voertuig en hier is geen logo zichtbaar, mag dit beeld commercieel gedeeld en verkocht worden.
7. Storymotion is niet verplicht de ruwe en bronbestanden op te leveren en te delen met de wederpartij. In schriftelijk overleg of tegen betaling is dit wel mogelijk.

9 Opslag film, bronmateriaal en werkbestanden.

1. Bij elk project zal Storymotion alle benodigde bestanden voor de realisatie van de besproken video(s) bewaren. Wanneer het project is afgerond en goedgekeurd door de opdrachtgever, heeft Storymotion het recht deze bestanden te verwijderen. Storymotion zal hier voorafgaand mededelen dat deze bestanden na een tijdsbestek van 30 dagen zullen worden verwijderd. Na dit tijdsbestek is Storymotion is niet meer verantwoordelijk voor de opslag van alle bron-, film en werkbestanden die nodig waren voor het betreffende project en is daarmee gerechtigd dit te verwijderen.
2. In overleg kan Storymotion alle bestanden voor opdrachtgever in opslag houden, tegen betaling. Per jaar wordt er dan in overleg met opdrachtgever een bedrag gefactureerd voor alle gewenste opgeslagen bestanden. De grootte van dit bedrag hangt af van de hoeveelheid opgeslagen bestanden in gigabytes.
3. Wanneer Storymotion bestanden voor opdrachtgever mag bewaren tegen betaling, dan geldt dit automatisch voor alle toekomstige projecten/bestanden die na factuurdatum (factuur opslag bestanden) door Storymotion worden aangenomen en uitgevoerd.
4. In overleg kan Storymotion ook oude projecten/bestanden bewaren, die al eerder voor opdrachtgever door Storymotion zijn aangenomen en uitgevoerd. Dit is alleen mogelijk voor projecten/bestanden die niet verwijderd zijn, zoals hierboven vermeld.
5. In beide gevallen is Storymotion niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verlies van bestanden door invloeden van buitenaf. Denk aan oorlog, aardbevingen, brand en overstroming.

10 Overmacht

1. Ingeval Storymotion door overmacht, waaronder in deze voorwaarden is begrepen ziekte van Storymotion, gedurende een maand niet aan een wezenlijk deel van zijn verplichtingen kan voldoen en indien Storymotion geen adequate vervanging verzorgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van schade.

11 Betaling

1. Betaling geschiedt op basis van facturatie.
2. De wederpartij is desgevraagd verplicht te betalen in de vorm van een of meer door Storymotion bepaalde en redelijke voorschotten. Redelijk is in ieder geval een voorschot ter grootte van het bedrag van het over een maand verschuldigde honorarium en de over een maand verschuldigde apparatuur huur. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de betaling van een redelijk voorschot, is Storymotion gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst / werkafspraken op te zeggen, onverminderd de verplichting van de wederpartij het volledige honorarium en de volledige apparatuur huur en eventuele kosten te betalen die aan Storymotion voor de opdracht toekomen.
3. Bij nieuwe klanten zal de eerste opdracht 100% vooraf gefactureerd worden en dient betaald te zijn voor de eerste draaidag. Na een eerste opdracht moet de betaling voldaan zijn binnen 30 dagen na factuurdatum. Storymotion is gerechtigd om tussentijds te factureren. Dit als de omvang van het totale project groter is dan € 3.000.
4. Eventuele vragen, onduidelijkheden, discussie rondom een factuur moeten ten minste 14 dagen na de factuurdatum worden ingediend bij Storymotion anders dient het gehele bedrag te worden vergoed mits er aantoonbare onjuistheden in de bedragen zijn aan te tonen met ondersteuning van overeenkomst / werkafspraken of digitale communicatie.
5. Betaling dient te geschieden zonder aftrek, schuldvergelijking of opschorting aan de zijde van de wederpartij. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt is hij van rechtswege in verzuim.
6. Onverminderd de overige rechten van Storymotion uit de wet of een overeenkomst, is Storymotion bij overschrijding van een betalingstermijn van 30 dagen zonder ingebrekestelling gerechtigd tot:
– het gehele bedrag dat de wederpartij op grond van de overeenkomst verschuldigd is, te vermeerderen met:
– de wettelijke rente vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is en,
– de buitengerechtelijke incassokosten en
– de redelijke juridische kosten.
– Buitengerechtelijke incassokosten zijn door wederpartij verschuldigd indien Storymotion invorderingshandelingen verricht. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 500,-. Redelijke juridische kosten zijn alle redelijke kosten die Storymotion in rechte moet maken teneinde zijn vordering betaald te krijgen.

12 Opschorting

Onverminderd de overige rechten van Storymotion uit de wet en een overeenkomst, is, indien de wederpartij in verzuim is, Storymotion gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.

13 Werktijden, honorarium en apparatuur

1. Het honorarium van Storymotion is gebaseerd op een werkdag van 10 uren, vervoer van en naar de plaats waar de werkzaamheden
worden uitgevoerd daarin begrepen (‘10 uur uit en thuis’).
2. Voor dramaproducties kan een werkdag bestaan uit 12 uren inclusief vervoer van en naar de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het daghonorarium bedraagt in dat geval 12/10e van het honorarium als bedoeld in artikel 12.1.
3. Indien Storymotion op een werkdag langer dan de in 12.1 en 12.2 genoemde uren werkzaamheden verricht, zal wederpartij -tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen- een vergoeding van 15% van het daghonorarium, per uur voor de eerste vier extra gewerkte uren betalen en 20% van de overeengekomen dagprijs per uur voor de verder gewerkte uren.
4. Een halve werkdag bedraagt maximaal 5 uren inclusief reistijd en wordt berekend als 75% van het daghonorarium.
5. Voor bijzondere werktijden waaronder nachtdienst, weekeinden of feestdagen kan Storymotion een toeslag berekenen.
6. Storymotion verhuurt zijn apparatuur altijd tegen een dagvergoeding onverschillig de lengte van die dag.
7. Indien er een bepaald aantal draaidagen afgesproken is en in de werkelijkheid blijkt de arbeid minder te zijn dan overeengekomen, zal dit geen invloed hebben op de afgesproken prijs.

14 Voorbereiding en reisdagen, afwerking

1. Voorbereidingsdagen worden berekend op basis van het uurhonorarium met een minimum van 5 uren.
2. Reisdagen worden berekend als werkdagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Voor zover Storymotion niet zelf de geluidsafwerking uitvoert, verplicht de wederpartij zich Storymotion in staat te stellen de afwerking bij
elke drager ten aanzien waarvan distributie plaats zal vinden, te begeleiden. De verplichting vervalt indien Storymotion hiervan geen gebruik wil maken. Het honorarium voor een werkdag waarop Storymotion voor deze medewerking werkzaamheden verricht, is gebaseerd op een uurhonorarium met een minimum van 5 uren.

15 Uitloop / Meerwerk

1. Indien een overeenkomst / werkafspraak niet binnen het overeengekomen aantal dagen of uren kan worden uitgevoerd, zal Storymotion de wederpartij informeren over het meerwerk.
2. Indien het meerwerk wordt verricht zonder dat partijen onderhandelen over een nieuwe overeenkomst, zullen honorarium en apparatuur huur worden bepaald conform de overeenkomst / werkafspraken waaruit het meerwerk voortvloeit. Het uurtarief voor het uitvoeren van het meerwerk is van tevoren afgesproken met beide partijen en is minimaal €75 ex btw per uur.

16 Boeking, annulering en wijzigingen

1. Voor de opzegging door wederpartij van overeenkomsten van 6 dagen
of minder geldt dat indien wederpartij opzegt:
> tot 96 uren voor aanvangstijdstip van de werkzaamheden hij Storymotion geen honorarium of apparatuur huur verschuldigd is;
> tussen 96 en 48 uren voor het aanvangstijdstip van de werkzaamheden hij Storymotion 25 % van het honorarium en de apparatuur huur verschuldigd is;
> tussen 48 en 24 uren van het aanvangstijdstip van de werkzaamheden hij Storymotion 50% van het honorarium en de apparatuur huur verschuldigd is;
> binnen 24 uren voor het aanvangstijdstip van de werkzaamheden hij Storymotion 75% van het honorarium en de
apparatuur huur verschuldigd is.
2. Voor opzegging door wederpartij van overeenkomsten die een periode van meer dan 6 dagen bestrijken geldt dat er een honorarium en een bedrag voor de apparatuur huur verschuldigd wordt dat verband houdt met de opzegtermijn en het aantal dagen waaruit de overeenkomst bestaat (hieronder: A). Indien wederpartij zo’n lange overeenkomst opzegt is hij een vergoeding verschuldigd van:
> 0% van het honorarium en de apparatuur huur bij opzegging voor A kalenderdagen voor aanvangstijdstip van
de werkzaamheden;
> 25% van het honorarium en de apparatuur huur bij opzegging voor 2/3 X A kalenderdagen voor het
aanvangstijdstip van de werkzaamheden
> 50% van het honorarium en de apparatuur huur bij opzegging voor 1/2 X A kalenderdagen voor het
aanvangstijdstip van de werkzaamheden;
> 100% van het honorarium en de apparatuur huur bij opzegging na 1/4 X A kalenderdagen voor het
aanvangstijdstip van de werkzaamheden.
3. Voor het berekenen van de vergoeding in artikel 15.2.X bedraagt A maximaal 20.
4. Wederpartij is bij opzegging altijd de reeds door Storymotion gemaakte kosten verschuldigd.
5. Storymotion is altijd gerechtigd een overeenkomst al dan niet tussentijds op te zeggen indien hij adequate vervanging verzorgt.
6. Indien Storymotion geen adequate vervanging verzorgt, is hij niet aansprakelijk voor schade bij wederpartij indien de opzegging tenminste drie dagen
voor het aanvangstijdstip van de werkzaamheden geschiedt. Zijn aansprakelijkheid bij opzegging is overigens altijd beperkt tot het honorarium of de huurprijs die
wederpartij aan Storymotion verschuldigd is. Indien een overeenkomst een tijdsduur heeft van meer dan een maand, is het bedrag van de aansprakelijkheid van Storymotion beperkt tot het honorarium of de apparatuur huur die over een periode van een maand door de wederpartij aan Storymotion verschuldigd is.
7. Indien een optie is verleend, komt een overeenkomst pas tot stand doordat Storymotion na de wens tot het tot stand komen van de overeenkomst te hebben ontvangen, opdrachtgever meldt de opdracht te aanvaarden. Totdat een overeenkomst / werkafspraak tot stand komt, kunnen beide partijen de optie met onmiddellijke ingang annuleren zonder jegens de andere partij schadeplichtig te worden.
8. Aanbetalingen zijn niet-restitueerbaar, tenzij in schriftelijk overleg tussen Storymotion en de wederpartij anders is vastgesteld.
9. Kosten gemaakt door Storymotion aan apparatuur, studio of andere zaken die niet restitueerbaar zijn, zullen worden vergoed door de wederpartij.

17 Ontbinding

1. Onverminderd de overige bevoegdheden van Storymotion uit deze Algemene Voorwaarden of uit de wet kan Storymotion een overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist indien:
> de wederpartij zijn eigen faillissement aanvraagt;
> de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
> de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
> de wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of belangrijke delen daarvan, verliest;
> Storymotion reden heeft te veronderstellen dat wederpartij niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen.
2. Door de ontbinding worden de vorderingen van Storymotion terstond opeisbaar. Onverminderd de overige verplichtingen van de wederpartij uit de overeenkomst, is de wederpartij gehouden Storymotion het gehele bedrag te betalen dat de wederpartij op grond van de overeenkomst verschuldigd zou zijn, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van de ontbinding.
3. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die Storymotion door een dergelijke ontbinding ondervindt. Storymotion is niet gehouden tot enige vergoeding van schade die de wederpartij door een dergelijke ontbinding ondervindt.

18 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.